Malaysia Dateline

Cukai Judi Naik

Cukai, fi dan levi ke atas sektor perjudian yang tidak dinaikkan sejak tahun 2005, dipinda seperti berikut:
• lesen kasino akan dinaikkan dari RM120 juta ke RM150 juta setiap tahun;
• duti kasino akan dinaikkan kepada 35% ke atas pendapatan kasar;
• lesen mesin dealer akan dinaikkan dari RM10,000 kepadaRM50,000 setiap tahun; dan
• duti mesin judi akan dinaikkan daripada 20% ke 30% ke atas kutipan kasar.